Studium

Studium na SZUŠ Lídl Music je určeno především pro zájemce, v jejichž dominantním středu zájmu o hudební vzdělávání stojí výuka na klávesové nástroje, ať již elektronické, nebo akustické.

Po vstupním průzkumu hudebnosti, vedeném kvalifikovanými pedagogy, je po ověření odpovídající úrovně předpokladů vybraným adeptům nabídnuto bezplatné jednoroční studium v hudebně vzdělávacím kurzu (HVK), kde prvním rokem v 10-12 členných skupinkách žáci získávají potřebné hudební základy. Pokračující zájemci pak mohou pokračovat ve druhém roce ve studiu HVK ve 4 členných skupinkách, kde získávají potřebné znalosti k úspěšnému složení talentové přijímací zkoušky k dalšímu studiu hry na EKN naší SZUŠ. V náplni výuky je proto upřednostňováno rozvíjení intonační a rytmické způsobilosti. Prvotní průnik do notografie spočívá především na praktické orientaci v notovém zápisu, později čtení a psaní not souběžně se znalostí aktuálně potřebných hudebních symbolů, značek a základní orientaci na klávesnici.

Navazující výuka sedmiletého 1. cyklu hudebního oboru v předmětu „Hra na klávesové nástroje“ je určena pro žáky, kteří úspěšně vykonají talentové přijímací zkoušky do 1.ročníku I.stupně ZUV. V 1. až 4. ročníku je výuka vedena ve skupinách po 2 až 4 žácích. U mimořádně nadaných žáků je volen přístup pouze individuální. Počet žáků ve skupinách je od 5.ročníku v souladu s rostoucí náročností studia postupně snižován až k individuální výuce v 6. a 7. ročníku. V hodinových lekcích je za aktivní týmové spolupráce učitele s jeho žáky plně využita předepsaná časová dotace pro individuální nebo skupinovou hru na nástroj, účinkování v hudebním souboru nebo pěveckém sboru a vzdělávání v oblasti recepce a reflexe.

Úspěšní absolventi 1.stupně mohou pokračovat ve čtyřletém studiu 2. stupně ZUV. Vedle nezbytně náročnějšího technicko-interpretačního rozvoje nástrojové hry je zde kladen důraz i na základy zvládnutí stěžejního hudebního PC softwaru a prezentace hudebního výkonu ve spojení s multimediální zvukovou technikou. Tato výuka je výhradně individuální.

Stěžejním pilířem základního uměleckého vzdělávání je Školní vzdělávací program SZUŠ Lídl Music vypracovanýna základech Rámcového vzdělávacího programu.

Pozn.: S ohledem na omezenou celkovou kapacitu žáků školy a HVK, doporučujeme všem prvotním i pokračujícím zájemcům o studium na naší SZUŠ podat přihlášku třídnímu učiteli na každý nový školní rok nejpozději vždy do konce předcházejícího školního roku (tj.do 30.6.).

Přihláška ke studiu ke stažení zde

Testy z teorie hudební nauky

termíny

3D Panáček