O škole

Soukromá základní umělecká škola Lídl Music byla založena zřizovatelem LÍDL MUSIC, spol. s r.o. v roce 1993, ve snaze navázat na bohatou, více než stoletou tradici firmy Josef Lídl, která byla po celou dobu své existence nerozlučně spjata s uměleckými školami, hudebními orchestry a brněnským hudebním životem.

SZUŠ Lídl Music byla v roce 1998 na základě schválení výchovně vzdělávací koncepce školy, vzdělávacího plánu a učebních osnov s vlastní metodikou výuky a k tomuto účelu vyvinutých vlastních učebnic, zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

V učebnách SZUŠ Lídl Music najdou žáci nadstandardní vybavení moderními elektronickými hudebními nástroji a multimediálními přístroji, v souladu s aktuálními požadavky dnešní doby na studium hry na elektronické klávesové nástroje a zvukovou tvorbu, jako jednoho uceleného vzdělávacího zaměření podle potřeb žáků a školy. K tomu přispívá i kvalitní personální obsazení pedagogického sboru, složeného převážně z vysokoškolsky aprobovaných učitelů s mnohaletou odborně metodicko-pedagogickou praxí. 

O kvalitě výuky svědčí úspěchy žáků, kteří každým rokem reprezentují školu na celostátních soutěžích a dosahují zde vynikajících výsledků. S uznáním je také hodnocena veřejná činnost školy, která svými koncerty a vystoupeními obohacuje kulturní a umělecký život města Brna. 

Panáček s notou