Přihláška ke studiu pro hudební vzdělávání

Obor hudební

Studijní zaměření - hra na el. klávesové nástroje (EKN)

Osobní údaje žáka

Místo trvalého pobytu

Zákonní zástupci

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje školní řád a smlouva o výuce sjednaná dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., školský zákon.

Jsem si vědom(a), že studium může být ukončeno:

  1. jestliže žák vykazuje trvalé nedostatky v přípravách na vyučovací hodiny a má neuspokojivé výsledky;
  2. jestliže žák byl vyloučen ze školy;
  3. zákonný zástupce žáka ze školy písemně odhlásí ke konci pololetí;
  4. v případě, že zákonný zástupce neuhradil úplatu za vzdělávání ve smluvně stanoveném termínu.

Prohlašují, že syn/dcera netrpí chorobou, která by bránila výuce zpěvu nebo hře na hudební nástroj.

3D Panáček