O ŠKOLE                                                                           MENU

o škole

Soukromá základní umělecká škola Lídl Music byla založena zřizovatelem 
LÍDL MUSIC, spol. s r.o. dne 1.9.1994, ve snaze navázat na bohatou,
více než stoletou tradici firmy Lídl, která byla po celou dobu své existence 
nerozlučně spjata s uměleckými školami,
hudebními orchestry
a brněnským hudebním životem.
 

SZUŠ Lídl Music byla v roce 1999
na základě schválení výchovně vzdělávací
koncepce školy, vzdělávacího plánu a učebních osnov s vlastní metodikou výuky
a k tomuto účelu vyvinutých vlastních učebnic, zařazena do sítě škol
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).


V učebnách SZUŠ Lídl Music najdou žáci nadstandardní vybavení moderními
elektronickými hudebními nástroji a multimediálními přístroji,
v souladu s aktuálními požadavky dnešní doby na studium hry na elektronické 
klávesové nástroje a zvukovou tvorbu, jako jednoho uceleného vzdělávacího
zaměření podle potřeb žáků a školy. K tomu přispívá i kvalitní personální obsazení
pedagogického sboru, složeného převážně z vysokoškolsky aprobovaných učitelů
s mnohaletou odborně metodicko-pedagogickou praxí.
 

O kvalitě výuky svědčí úspěchy žáků, kteří každým rokem reprezentují školu
na celostátních soutěžích a dosahují zde vynikajících výsledků.
S uznáním je také hodnocena veřejná činnost školy, která svými koncerty
a vystoupeními obohacuje kulturní a umělecký život města Brna.

 

ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY

FACEBOOK naší školy

 

SPONZOŘI NAŠICH ŽÁKŮ:

         

http://www.hisoftware.eu/