ŠKOLNÉ                                                                                  ZPĚT

Výše školného za školní rok 2018/2019 je stanovena částkou 3.600,- Kč
Školné se platí převodem z účtu na účet SZUŠ Lídl Music.
Bankovní spojení SZUŠ Lídl Music: 5039-654042621/0100 (KB Brno)

A/ školné je splatné ve dvou splátkách
        - za 1. pololetí do 31. srpna 2018 ve výši 1.800,- Kč
        - za 2. pololetí do 30. ledna 2019 ve výši 1.800,- Kč

B/ Školné lze uhradit na celý školní rok jednorázově.
    Při platbě školného předem na celý školní rok, nejpozději však do 31. 8. 2018
    činí roční školné 3.200,- Kč (sleva 400,- Kč)
     

pozn.: V bankovním příkazu je nutné vyplnit variabilní symbol (VS) = kód žáka.
           Kód žáka (trojmístné číslo) je přidělen pouze vyučujícím pedagogem.

Další slevy na školném podléhají souhlasu ředitele školy a týkají se
především školného za druhého či třetího sourozence,
kteří navštěvují výuku SZUŠ Lídl Music (sleva 50% z částky 3 600,- Kč).

Výše slev na školném ze sociálních důvodů jsou individuálně řešeny
na základě souhlasu ředitele školy a doporučení
vyučujícího pedagoga.

V případě déle než měsíc trvající nemoci žáka,
písemně doložené zprávou ošetřujícího lékaře,
bude školné za příslušný měsíc vráceno.

 

MinceŠkolné